הקמת שטח לבנייני ציבור בשכונה 2ב' ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שטח לבנייני ציבור בשכונה 2ב' ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שטח לבנייני ציבור על ידי:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח (חלק) לשטח לבנייני ציבור
(מגרש מס' 901) (חלק)
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים א' (מגרש מס' 85) לשטח לבנייני
ציבור (מגרש מס' 901) (חלק).
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים במגרש מס' 901 ל- 115%
מסה"כ 16.748 דונם שטח המגרש מתוכם 105% המהווים
שטחים עיקריים.
ה. קביעת התכליות והשימושים.
ו. קביעת קווי בניין מספר הקומות במגרש מס' 901 שטח
לבנייני ציבור.
ז. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגב

תיאור המיקום:
מקום: שכונה 2ב'

גושים וחלקות:
100084/5 חלקי חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 4שכונה 2 ב' ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2582. שנה עברית: התשסה .
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2004תאריך פרסום: 09/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5342. עמוד: 393. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2004
קבלת תכנית02/02/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/01/2004