הקמת שטח לבנייני ציבור משולב במסחר - שכונת נעורים

תוכנית 24/ 03/ 107/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שטח לבנייני ציבור משולב במסחר - שכונת נעורים
מספר: 24/ 03/ 107/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהנחיות זכויות ומגבלות בנייה בשכונת מגורים קיימת בערד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
שכונת נעורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38211חלק8-59
38231חלק1-40, 68-130
38232חלק1-14, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 03/ 107/ 10/ אהקמת שכונת מגורים חדשה - שכונת נעוריםשינוי
תוכנית24/ 03/ 107ערד, רובע נעוריםשינוי
תוכנית24/ 03/ 107/ 12שכונת נעוריםשינוי
תוכנית24/ 03/ 107/ 13ערד, שכונת נעוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2755. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/03/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית07/08/2006
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1397.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית28/07/1999