הקמת שטח לבנייני ציבור, שטח מוסד והקמת אזור מגורים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שטח לבנייני ציבור, שטח מוסד והקמת אזור מגורים
מספר: 23/ 03/ 102/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור, שטח למוסד ואזור מגורים ג', ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה וע"י איחוד וחלוקת המגרשים ללא הסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

מקום: רח' צה"ל פינת רח' אלי כהן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39554חלק135
39555חלק1-7, 88-9192, 126
39556חלק45, 7946, 88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 108שינוי לתכנית מפורטת - אולם ספורטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5673. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/06/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות30/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 306. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים19/10/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/10/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2003
קבלת תכנית26/04/1995
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה