הקמת שכונה מערבית צפונית - 180 יח"ד משהד

תוכנית ג/ 15382

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שכונה מערבית צפונית - 180 יח"ד משהד
מספר: ג/ 15382
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים מערבית - משהד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאיזור חקלאי למגורים א' , מגורים א' 1 , דרכים, שטח למבני ציבור , איזור מעורב שצ"פ ומבני ציבור ושצ"פ .
קביעת הוראות וזכויות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק15-16, 2117-18
17469חלק25-26, 77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
תוכניתג/ 9215שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, משהד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5835. עמוד: 335. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים08/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/08/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/08/2008
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3831. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2005
קבלת תכנית20/03/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה