הקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.

תוכנית רח/ 2001/ 8/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.
מספר: רח/ 2001/ 8/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מחדש של שכונת מגורים ע"י שינוי לתכנית רח/ 2001/ 8/ א בנושאים כדלהלן:
1. שינוי בתכנית הבינוי המנחה, ביטול דרך ציבורית פנימית, שטח שירותי ספורט ושטח ציבורי פתוח מיוחד ובמקום זאת יצירת מערכת שטחים ציבוריים פתוחים.
2. שינוי תמהיל יחידות הדיור - במקום 900 יח"ד, 760 יח"ד ועוד 200 יח"ד במקבץ דיור.
3. במקום 2500 מ"ר שטחי מסחר משולב במגורים - 1150מ"ר שטח מסחר עיקרי בחזית מסחרית למגורים ומקבץ דיור.
4. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
5. קביעת ייעודים, שימושים ותכליות.
6. קביעת זכויות והוראות בניה ובכלל זה קביעת גובה הבניה המרבי ל 22 קומות במקום 17 קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
שכ' כפר גבירול, בין הרחובות בן גוריון, פקיעין וצאלון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3733חלק8-14, 19-265-7, 15, 18, 27
3734חלק13-14, 16-17, 23-30, 56, 68-70, 72-74, 89, 93, 97-9811, 15, 18, 20-22, 31, 34-35, 48-50, 57, 63, 77, 81, 87
3735חלק1-65
3769חלק8, 115, 7, 9-10, 12, 22, 24, 31
3779חלק17, 25, 143, 152, 156113, 116, 118, 121-122, 126, 157
4730חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2001/ 8/ אחיזוק פיזי וחברתי של כפר גבירול ע"י פינוי ובינוי לב השכונה הקיימת.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4609. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים24/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/2008
החלטה בדיון באישור תכנית20/01/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות06/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1353. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/11/2004
קבלת תכנית14/12/2003