הקמת תחנת דלק מסחרית-עין צורים

תוכנית 6/ 02/ 224/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת תחנת דלק מסחרית-עין צורים
מספר: 6/ 02/ 224/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת דלק דרגה ג' ע"י
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעין צורים

תיאור המיקום:
ישוב: עין צורים
גוש: 2901
חלקה:2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2901חלק2, 13
2908חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1996.
פרסום לאישור ברשומות25/01/1996תאריך פרסום: 25/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4374. עמוד: 1424. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות13/07/1995תאריך פרסום: 13/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4319. עמוד: 4071. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים03/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/03/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה25/07/1994
קבלת תכנית11/04/1994