הקמת תחנת תידלוק באזור תעשיה והגדלת מס' קומות וגובה מקסימלי, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת תחנת תידלוק באזור תעשיה והגדלת מס' קומות וגובה מקסימלי, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 שינוי קווי בניין בתחום התכנית בסכמות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק.
2.1.2. איחוד וחלוקה כמשמעם בפרק ג' סימן ז' לחוק.
2.1.3 הקצאת מגרש להקמת תחנת תידלוק מדרגה א' במגרש תעשיה בהתאם להוראות תמ"א / 18, שינוי מס' 2 סעיף 9.2(א) בסמכות ועדה מקומית.
2.1.4 שינוי מס' קומות וגובה מקסימלי בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16877חלק30-31
16878חלק29-30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי