הקמתץ מתקן שידור בתחום מנוחה.

בקשה ועדה מקומית שקמ/ 830508

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמתץ מתקן שידור בתחום מנוחה.
מספר: שקמ/ 830508
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ05/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח26118/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25305/02/2007