הקצאת חלקה לבנינים צבוריים בכפר פינס

תוכנית מ/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקצאת חלקה לבנינים צבוריים בכפר פינס
מספר: מ/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת החלקה.
ב. המרת חלק מהחלקה משטח מיועד למגורים ומשק לשטח
לבנינים צבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהכפר פינס

תיאור המיקום:
ישוב: כפר פינס

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12225חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/01/1971תאריך פרסום בעיתון: 19/01/1971.
פרסום לאישור ברשומות07/01/1971תאריך פרסום: 07/01/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1689. עמוד: 735. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/1970
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1969תאריך פרסום: 21/08/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1544. עמוד: 2047. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה10/06/1969
קבלת תכנית10/06/1969