הר נפוליאון

תוכנית רג/ 1307

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הר נפוליאון
מספר: רג/ 1307
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד לשטח ציבורי פתוח בגוש: 6206 חלקות: 77-79 (פרט א' - הר נפוליאון).
2. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לשטח ציבורי פתוח בגוש: 6142 חלקי חלקות: 245, 274-275 (פרט ב' - גינת הפיקוסים).
3. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים מיוחד ושטח פרטי פתוח בגוש: 6141 חלקה: 89 (פרט ג' - דופן הפארק הלאומי.
4. קביעת זכויות בניה של 22,420 מ"ר שטחים עיקריים ו- 9,440 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו- 10700 מ"ר שטחי שירות מתחת לקרקע באזור מגורים מיוחד, לשני מבנים בני עד 27 קומות וקומה טכנית חלקית מעל קומת קרקע כפולה ומעל 3 קומות מרתף, הכוללים 236 יח"ד סה"כ.
5. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
6. קביעת הוראות בנייה, קווי בניין ותנאים למתן היתר ואיכלוס.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גן

תיאור המיקום:
פרט א': בין רחוב איתמר ורחוב יואב.
פרט ב': בין רחוב בניה, שלם ורחוב אחד העם.
פרט ג': רח' אחד העם מס' 14, 16, 18.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6141חלק89
6142חלק245, 274-275
6206חלק77-79
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרג/ 832/ אקביעת אזור מגורים ב', שטחים ציבורים והרחבת הכבישים.שינוי
תוכניתרג/ 340/ גסגירת מרפסותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 106. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים11/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/09/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות31/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3148. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2005
קבלת תכנית29/12/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה