הרחבה ב' למושב חרב לאת"

תוכנית עח/ 29/ 10/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבה ב' למושב חרב לאת"
מספר: עח/ 29/ 10/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 9 מגרשים חד משפחתיים לשכונת בנים קיימת במושב חרב לאת. התכנית כוללת:
שינוי יעוד משטח ספורט לאזור מגורים ולשטח ציבורי פתוח.
קביעת הוראות והגבלות בנייה בתחום התכנית, והנחיות לביצוע התכנית.
חלוקה למגרשים בהסכמת בעלי הקרקע בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה (1965).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחרב לאת

תיאור המיקום:
נ.צ.מ. 142700/200850

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7923חלק43, 80, 88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 165מושב בארותיים. ומושב חרב לאת.שינוי
תוכניתמשמ/ 22שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4272. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות15/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3903. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/10/2004
קבלת תכנית12/09/2003