הרחבה ג' - כפר יהושע

תוכנית ג/ 17938

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבה ג' - כפר יהושע
מספר: ג/ 17938
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת 30 יח"ד לישוב ע"ח שטח חקלאי.
ב. הסדרת שטחים פתוחים ושטחים ציבוריים פתוחים בהתאם.
ג. הסדרת מערכת הדרכים באזור נבהתאם.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעד קרקע.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה :
קביעת צפיפות.
קביעת מרווחי בניה.
קביעת גובה בנינים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
התוית מערכת דרכים, חניות ןתשתיות.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון : דרכים , ביוב, ניקוז , תקשורת, חשמל , גז, וכ'ו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר יהושעכפר יהושע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11257חלק9-15, 73, 76-77, 80-81, 91-92
11258חלק1-15, 40, 44-4539
11259חלק2-4, 6, 16, 21, 26-29, 58, 67-73, 77-79, 84-85, 88, 93-94
12709חלק9-10, 13-1912, 22
12710חלק6-14, 16-8715
12711כל הגוש
12712חלק2-3, 8, 10, 12-16, 25-26, 28, 37, 44-46, 4839-40
12713כל הגוש
12714כל הגוש
12715חלק41-52, 5453
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתיז/ מק/ 5473/ 06הוספת יעוד - דרך גישה, איחוד וחלוקה , כפר יהושעכפיפות
תוכניתג/ 11635שכונת האבוקדו כפר יהושועכפיפות
תוכניתג/ 8683הכנת תכנית לשכונת בנים מושב כפר יהושעכפיפות
תוכניתג/ 5473חלוקת מגרשים מחדש כפר יהושע והסביבהשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתג/ 12139מושב כפר יהושוע - הוראות בניהשינוי
תוכניתג/ 13035כפר יהושע - מרכז הכפרכפיפות
תוכניתיז/ מק/ 12139/ 02התאמת קו בנין צידי למצב קיים, כפר יהושעכפיפות
תוכניתג/ 14433הוראות בניה למבני משק באזור החקלאי-כפר יהושעשינוי
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתמא/ 3/ 11/ בתכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפוןכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות25/01/2012
הוגשו התנגדויות03/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4797. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית08/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/02/2009
קבלת תכנית01/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה