הרחבה וביטול דרכים קיימות.התווית דרכים חדשות וחניון

תוכנית בר/ 22/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה וביטול דרכים קיימות.התווית דרכים חדשות וחניון
מספר: בר/ 22/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבה וביטול דרכים קיימות. התווית דרכים חדשות וחניון. שינוי יעוד משטח מגורים לאזור בניני ציבור ולשטח פרטי פתוח. משטח פרטי פתוח לאזור בניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות

תיאור המיקום:
יסודות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3914חלק11, 17
3915חלק14, 16-25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/1971תאריך פרסום: 22/07/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1740. שנה עברית: התשלא .