הרחבה לשכונת מגורים של כ- 114 יחידות דיור, משהד

תוכנית ג/ 15380

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה לשכונת מגורים של כ- 114 יחידות דיור, משהד
מספר: ג/ 15380
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תכנון שכונת מגורים כ- 114 יחידות דיור - כפר משהד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'1, דרכים, שטח למבני ציבור, שצ"פ ודרך משולבת.
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק4, 6
17468חלק8, 63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/07/2005
קבלת תכנית20/03/2005