הרחבה לתכנית מתאר עראבה

תוכנית ג/ 10598

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבה לתכנית מתאר עראבה
מספר: ג/ 10598
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הנחיות להכנת תכניות איחור וחלוקה למתחמים תכנון על פי חוק סעיפים 122 - 121.
2. קביעת הוראות והנחיות בדבר עיצוב אדריכלי / אורבני
3. קביעת הוראות והנחיות בדבר צפיפות מגורים ומבני ציבור
4. פירוט תכליות באזורי מגורים
5. פירוט תכליות בשטחים שאינם מיועדים למגורים ודרכים

עיקרי ההוראות:
עיקרי הוראות התכנית :-
א. לא יינתן היתר להקמת בנין ולא ישמשו כל קרקע או בנין הנמצאים באזור המסומן בתשריט לכל תכלית שהיא, אלא לתכליות המפורטות ברשימת התכליות לגבי אותו האזור שבו נמצאת הקרקע או הבניין.
ב. מותר להקים בנין אחד על מגרש מינימלי.
ג. תכנון מפורט למתחמי התכנון
- התכנית מחולקת לחמישה מתחמי תכנון.
- גבול המתחם נקבע ע"פ גבול חלקות וגושים.
- הועדה המקומית תכין תכנית איחוד וחלוקה לכל מתחם. מכל מתחם יופרשו השטחים המיועדים לציבור ע"פ הטבלה בסעיף 1.17.
- תכנית זו הינה תכנית מתאר ולא ניתן לפיה להוציא היתרי בנייה אלא לאחר אישור תכנית איחוד וחלוקה לכל המתחמים הנ"ל ביחד ובמקביל.
- אל אף האמור בס"ק 2.2.ג.3 לעיל, הגבולות המדויקים בין המתחמים יקבעו באופן סופי, על ידי הועדה המקומית, על מנת לשמור על השיוויוניות בהפרשות לצרכי ציבור בין המתחמים של התכנית, ללא שינוי סך כל ההפרשות הנ"ל.
- השטחים שבס"ק 1.17 יחושבו אנליטית ויקבעו סופית ע"פ התצרי"ם שיירשמו בלשכת רישום המקרקעין.
- בהכנת תכניות מפורטות לאחוד וחלוקה ללא הסכמה, להקצאה ולאזונים, שווי הקרקע הנכנס יקבע לפי היעוד המאושר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה

תיאור המיקום:
ישוב: עראבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19293חלק16-17
19341חלק1-2
19343חלק1-2
19345חלק8-32, 34, 74-78, 89-93, 118-1194-7, 33, 35-37, 88, 94, 120-121, 144-146, 233
19347חלק3-11, 611, 12, 15, 58, 60, 74, 76
19382חלק1, 46
19385חלק83-8882
19386חלק4, 19-24, 39-46, 50-53, 55-605, 8, 25, 33-38, 47-48, 54, 61, 67-68
19387חלק23-26, 29, 36-3727-28, 35, 38, 44-45, 47
19388חלק22, 136
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.שינוי
תוכניתג/ 10137שינוי לתכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6050. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/07/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/05/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות15/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4376. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: כל אל ערב.
קבלת תכנית26/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/12/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/2006
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית13/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141215/07/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201209/07/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201101105/12/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201100218/01/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201001116/11/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201001215/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903917/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903727/10/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200800108/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701016/07/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים71730/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50503/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30113/06/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601012/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23905/06/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200500715/09/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500221/02/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400531/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42507/05/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45606/05/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים17812/03/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים17726/02/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח13607/01/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה