הרחבה מלאה

תוכנית ג/ 17788

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה מלאה
מספר: ג/ 17788
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל את הישוב ע"י תוספת של 122 יח"ד בשכונה קהילתית
להתוות דרכים
להבטיח תנאים סביבתיים נאותים

עיקרי ההוראות:
קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי הקרקע בתכנית.
קביעת הוראות בניה: שטח מבנים, גובהם, מרווחי בניה, צפיפות, איכות הבניה, תשתיות וכיו"ב.
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי
קביעת תנאים לביצוע התכנית
מתן הנחיות לטיפוח השטחים הפתוחים
קביעת הנחיות סביבתיות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמלאה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20734חלק106-107
20782חלק1-3, 6-7, 10-11, 15-19, 96
20783חלק7, 14
20784חלק7, 11-13, 183, 6, 10, 17
20785חלק1-34, 36-39, 51-52, 55, 57, 60-61, 64-66, 73-79, 81, 84-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 13269, 128
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 179מרכז אומן, שינוי לג / במ / 70.שינוי
תוכניתג/ 11285שכונת בנים ניר יפה, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 3933ישובי אומן -תענךשינוי
תוכניתג/ 1361תכנית מתאר -גלבועשינוי
תוכניתג/ 14970גוש אומן (ניר היפה ,מלאה,גדיש,מרכז אומן)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים31/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1519. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/11/2010
החלטה בדיון בוולק"ח07/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2008
קבלת תכנית21/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה