הרחבה נקודתית למגורים ומסחר, משהד

תוכנית ג/ 15428

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה נקודתית למגורים ומסחר, משהד
מספר: ג/ 15428
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים מסחרי מעורב, דרך, דרך משולבת ושצ"פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17470חלק5, 16-19, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/07/2005
קבלת תכנית01/05/2005