הרחבה נקודתית למסחר ותעשיה, עילוט

תוכנית ג/ 14726

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה נקודתית למסחר ותעשיה, עילוט
מספר: ג/ 14726
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומסחר.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומסחר
- הגדרת זכויות הבניה לאזור המסחר ותעשיה.
- קביעת התכליות והשימושים והיחס ביניהים לאזור משולב לתעשיה ומסחר
- קביעת הוראות כלליות חזותיות , סביבתיות ונופיות להשתלבות בסביבה הטבעית ולהמשכיות חזותית עם אזור התעשיה הקיים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק3841
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8803שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ,תחנת תדלוק ושרותי דרך -עילוט.שינוי
תוכניתג/ 13557הוספת מגרשי תעשיה על חשבון שטחים פתוחיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1991. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית14/11/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות14/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1146. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2005
החלטה בדיון בוולק"ח04/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/04/2005
קבלת תכנית09/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2004