הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמים

תוכנית 6/ 03/ 162/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמים
מספר: 6/ 03/ 162/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת שטח מגורים בישוב בת הדר ע"י יצירת מסגרת תכנונית
הכוללת 83 יח"ד קיימות ותוספת 83 יח"ד קהילתיות מתוכננות,
סה"כ 166 יח"ד, ע"י שינוי יעודי קרקע מאזור שיעודו "שטח למוסדות",
"שטח למתקנים הנדסיים" ודרכים לשטח שיעודו מגורים א', דרכים, ש.צ.פ
ומבני ציבור.
ב. המרת 265 יח"ד מוגן מתוכננות במגרשים 101- 103, לפי צפיפות של 8 יח"ד מוגן
לדונם בתכנית מאושרת, ל- 83 יח"ד מגורים א' בתחום התכנית סה"כ 166 יח"ד בתחום התכנית.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ד. יצירת מערכת דרכים פנימית הכוללת דרך מוצעת ודרכים משולבות
הנסמכות על דרכים קיימות.
ה. הוספת שטח לבניית מבני ציבור עבור הישוב בהתאם לרזרבות שטחים
קיימים לשימוש זה.
ו. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת הציבור, כולל מגרשי משחקים,
שבילים להולכי רגל ושטחי חיץ והפרדה.
ז. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה ליעודי הקרקע בתחום התכנית.
ח. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
בת הדר, מועצה אזורית חוף אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1468חלק26
1469חלק174
2601חלק4, 7-10, 14, 163, 5, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 162/ 1שינוי לתכנית מפורטת מרכז אזורי חוף אשקלוןשינוי
תוכנית6/ מק/ 2037מרכז אזורי חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2312. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/01/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/12/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות21/11/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3129. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון במועצה הארצית17/05/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2005
קבלת תכנית06/02/2005