הרחבה קהילתית - מושב נבטים

תוכנית 7/ 03/ 115/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה קהילתית - מושב נבטים
מספר: 7/ 03/ 115/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי מיקומה של שכונת ההרחבה הכוללת 110 יח"ד ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.
א. שינוי יעוד הקרקע
שינוי יעוד ממגורים א' לקרקע חקלאית 56.5 דונם.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים 59.4 דונם, 110 מגרשים של
כ- 500 מ"ר כ"א.
שינוי יעוד ממבני ציבור לאזור ספורט כ- 31 דונם.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשימושים הבאים:
1. אזור מלונאות ונופש 32.1 דונם
2. אזור מבני ציבור 34.0 דונם
3. אזור מסחרי 19.9 דונם
4. אזור למבני משק 18.3 דונם
5. אזור למתקנים הנדסיים 2.2 דונם
6. שטח ציבורי פתוח 22.3 דונם כולל שטח להסדרת היובל המערבי.
7. אזור תעשיה 27.5 דונם
8. דרכים, ודרכים משולבות - 62 דונם

ב. קביעת השימושים המותרים בשטח מגורים.
ג. קביעת שטחי בניה מירביים למגורים ב- 260 מ"ר למגרש, כולל שטחים עיקריים ושטחי שירות.
ד. קביעת אחוזי בניה מותרים בשטחים לתעשיה, מסחר, מבני משק, אזור מלונאות ונופש, אזור ספורט, אזור מבני ציבור, אזור אחסנה, ומתקנים הנדסיים.
ה.קביעת קוי בינין מירבים לבינוי המוצע לרבות קוי בנין 0 .
ו. קביעת מספר קומות מירבי עד לשתי קומות.
ז. קביעת הוראות לפיתוח השטח, לרבות השטח הציבורי הפתוח, ותנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים

תיאור המיקום:
גושים / חלקות:
52 ס"ג ספר 3 דף 26 (100060 לא מוסדר)
גוש: 100060/2 חלקי חלקה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
53 ס"ג - אין רישום (100147 לא מוסדר)
גוש 39755 חלקי חלקה 9

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100060חלק1-6
100147חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 115/ 4תוספת 120 יח"ד מושב נבטיםשינוי
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 115מושב נבטיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3366. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/05/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1114. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה11/11/2002
קבלת תכנית29/08/2001