הרחבה קהילתית - קיבוץ דביר

תוכנית 7/ 03/ 103/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה קהילתית - קיבוץ דביר
מספר: 7/ 03/ 103/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קבוץ דביר המונה נכון למועד הפקדת התכנית
118 יח"ד משפחות ו- 54 יח"ד לרווקים וצעירים,
על ידי הקמת שכונה בעלת אופי קהילתי המונה 138 יח"ד,
ותוספת שטח לבניית כ- 66 יחידות מגורים עבור הקבוץ
באופן בו סה"כ יח"ד הקיימות והמתוכננות לאחר אישור
תכנית זו יהיה 376 יח"ד וזאת על ידי שינויים ביעודי
קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת
הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
קיבוץ דביר

גושים וחלקות:
גוש: 100248/1 חלקי חלקה: 16,10,9,7,6
גוש: 100224/1 חלקי חלקה: 1, 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100224חלק1, 3
248001חלק6-7, 9-10, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 103/ 2קיבוץ דבירשינוי
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 103קיבוץ דבירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/2004תאריך פרסום: 15/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5264. עמוד: 1600. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/12/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1304. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/12/2002
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
קבלת תכנית24/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200507/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100214/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים36210/12/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300715/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200300517/07/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300303/03/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200300227/02/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים27029/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46304/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26821/10/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15005/08/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200810/06/2002