הרחבות דיור ברח' אבו פינת אבן גבירול

תוכנית בב/ 704

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבות דיור ברח' אבו פינת אבן גבירול
מספר: בב/ 704
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שיפור תנאי המגורים בתחום התכנית וזאת על ידי:
1. קביעת אזור מגורים מיוחד להרחבה בו תותר:
א. הרחבת 70 יח"ד הקיימות בתחום התכנית עד שטח עיקרי מרבי של 120 מ"ר ליח"ד.
ב. צמצום קווי הבניין לצורך הרחבת הדירות וקביעת קווי הרחבה מקסימליים עפ"י המסומן בתשריט.
2. שינוי יעוד של חלק מהש.צ.פ. לאזור מגורים להרחבה ושינוי יעוד של חלק מאזור מגורים מיוחד לש.צ.פ וש.פ.פ.
ב. לשנות בתחום התחולה של תכנית זו את הוראות:
תכנית מפורטת מס' 1/73
תכנית מפורטת מס' 180
תכנית מפורטת מס' 651 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
רח' אבן שפרוט פינת אבן גבירול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6122חלק1809, 1813-1817
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 651"הרחבות בשכונת אבן שפרוט"שינוי
תוכניתבב/ 73/ 1תכנית מס' 73 תיקון מס' 1שינוי
תוכניתבב/ 180תכנית מס' 180שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1766. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים06/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/01/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות05/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1899. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/08/2003
קבלת תכנית24/01/2002