הרחבות דיור ברח' צבי לייבוביץ 7-1 שכ' רמת דניה

תוכנית 12083/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבות דיור ברח' צבי לייבוביץ 7-1 שכ' רמת דניה
מספר: 12083/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת יח"ד ללא תוספת יח"ד.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים 2 לאזור מגורים א'.
2. קביעת בינוי להרחבת דיור לדירות 7-1 במפלסים 740.55, 741.55, 741.83, 742.49, 703.65, 743.75, 744.76, 745.03, 745.58, 746.74, 746.85, 747.74, 748.03, 748.68, 749.81, בהתאם לנספח הבינוי.
3. קביעת קווי בנין לבניה, כאמור.
4. הגדלת שטחי הבניה בבניין שברח' ליבוביץ 1 עד 1459.04 מ"ר, מתוכם מעל מפלס 0.00+ 1404.98 מ"ר שטחים עיקריים ו 54.06 מ"ר שטחי שירות.
5. הגדלת מספר קומות מרבי מ 2 קומות ל 3 קומות מעל מפלס 0.00.
6. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.
7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
8. קביעת הוראות בגין גדר/ מדרגות להריסה.
9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםלייבוביץ

תיאור המיקום:
שכונת רמת דניה.
קואורדינטה X 629/575
קואורדינטה Y 217/325
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30191חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות13/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2012תאריך פרסום: 09/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6374. עמוד: 2482. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/07/2011
קבלת תכנית01/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות201202326/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136312/03/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201102125/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית