הרחבות דיור ובניה חדשה בשכונת נוה עופר.

תוכנית תא/ 2603

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבות דיור ובניה חדשה בשכונת נוה עופר.
מספר: תא/ 2603
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שפור תנאי הדיור בשכונת נוה עופר, שפור חזות השכונה
וכל זאת ע"י:
א. מתן אפשרות להרחבת דירות במבנים המסומנים בתשריט
שבניתם הסתיימה לפני תאריך הפקדתה של תכנית זו (להלן
"המבנים הקיימים") וקביעת הוראות להרחבתן.
ב. קביעת הוראות לתוספת זכויות בניה לגבי מס' בתי
מגורים קיימים (הכוללת בין היתר תוספת עד סה"כ 56
יח"ד חדשות) באזורי המגורים ולהרחבת מבנה מסחרי
באזור מסחרי.
ג. שינוי יעוד ממגרש מסחרי לאזור מגורים מיוחד
והוראות בניה בו.
ד. שינוי יעוד מאזור מגורים 2 למגרש מיוחד לדיור
מוגן והוראות בדבר זכויות בניה בו.
ה. הרחבת אזור לבניני ציבור וקביעת הוראות בניה בו.
ו. קביעת שטח צבורי פתוח.
ז. שינוי בהתאם לסעיפים לעיל בתחום התחולה של תכנית
זו להוראות התכניות המפורטות מס' 1134, 1925, תכניות
מס' 852א', 2161 תכנית מתאר מס' 1990 ותרש"צ מס'
9 / 05 / 3, 12 / 05 / 3, 13 / 05 / 3, 25 / 05 / 3,
26 / 05 / 3, על שינוייהן, אשר אושרו למתן תוקף

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו
בצפון: דרך בן צבי ורח' נס לגויים.
בדרום: תוואי נתיבי איילון
במזרח: רח' תל גיבורים
במערב: רח' גרינבאום ודרך שלבים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6991חלק27-43, 45, 47-49, 51-5215, 44, 46, 50
6992חלק1-2, 5-6
6993חלק23-24, 27-29, 32, 38-39, 42, 44, 46, 49, 51, 53, 55, 57-8115-16, 21, 33
7055חלק13, 15-17, 28, 33, 35-37, 41-46, 48, 51-535, 14, 29-30
7056חלק48
7057חלק6, 9, 12-145, 10-11, 20, 23-27, 29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1996.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/06/1996
פרסום לאישור ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3840. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/04/1996
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/1995
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1994.
פרסום להפקדה ברשומות06/11/1994תאריך פרסום: 06/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4259. עמוד: 577. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/10/1994
פרסום הכנת תכנית בעיתונים12/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1994.
פרסום הכנת תכנית ברשומות21/07/1994תאריך פרסום: 21/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4231. עמוד: 4289. שנה עברית: התשנד .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית25/04/1994
החלטה בדיון בהפקדה25/04/1994
קבלת תכנית25/04/1994