הרחבות דיור רח' מצרי טיראן 21 - גבעת המבתר

תוכנית 11052/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבות דיור רח' מצרי טיראן 21 - גבעת המבתר
מספר: 11052/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שתי יח"ד קיימות .

עיקרי ההוראות:
א. שינוי במערך יעודי קרקע מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב' .
ב. שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים .
ג. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל- 872.44 מ"ר (מתוכם 620.07 מ"ר עיקריים ו- 252.37 מ"ר שטחי שרות ).
ד. קביעת בינוי עבור תוספת בקומת מרתף ובקומת קרקע עבור הרחבת יח"ד קיימות .
ה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה , כאמור .
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ז. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה .
ח. קביעת הוראות בגין הריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםמיצרי טירן

תיאור המיקום:
שכונת גבעת המבתר ,
קואורדינטה X 222/100
קואורדינטה Y 634/275
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30657חלק143
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/11/2012
לא הוגשו התנגדויות11/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/07/2012תאריך פרסום: 26/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6450. עמוד: 5445. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/11/2011
קבלת תכנית14/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201200519/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית