הרחבות יח"ד ברח' אברהם תלמודי 12 שכ' הבוכרים

תוכנית 11141/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבות יח"ד ברח' אברהם תלמודי 12 שכ' הבוכרים
מספר: 11141/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבות יח"ד ברח' אברהם תלמודי 12.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים 3 ודרך למגורים ג' .
2. קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
א. קביעת בינוי לתוספות בניה בקומות קרקע א' ב' ו- ג , לשם הרחבות יחידות הדיור הקיימות בהן , בהתאם לנספח בינוי.
ב. קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת המרתף לשם הרחבת מחסנים בהתאם לנספח בינוי.
ג. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבנין הקיים לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה בהתאם לנספח בינוי.
3. קביעת קווי בנין לבניה, כאמור.
4. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל- 1599.33 מ"ר (מתוכם 1189.50 מ"ר שטחים עיקריים ו- 409.83 מ"ר שטחי שירות).
5. תוספת קומה רביעית מובלעת בגג הרעפים.
6. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור.
7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםתלמודי אברהם

תיאור המיקום:
שכונת הבוכרים פינת הרחובות תלמודי ואדוניה הכהן .
קואורדינטה Y 633/280
קואורדינטה X 220/930
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30085חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 950. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/09/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1071. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2008
קבלת תכנית16/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117807/09/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000407/03/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109202/12/2009
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200801307/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה