הרחבות יח"ד ברח' אהל יהושע 4+6, רוממה

תוכנית 101-0055772

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבות יח"ד ברח' אהל יהושע 4+6, רוממה
מספר: 101-0055772
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: כן
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבות דיור ליח"ד קיימות.

עיקרי ההוראות:
2.2.1 שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן: מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.
2.2.2 קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: קביעת בינוי להרחבות דיור בקומות:- א' ב' ג' וד'
2.2.3 קביעת קווי בניין לבניה , כאמור.
2.2.4 הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל- 6517 מ"ר (מהם:- 5093 מ"ר שטחים עיקריים ו-1424 מ"ר שטחי שירות)
2.2.5 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור.
2.2.6 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
2.2.7 קביעת הוראות בגין מבנים, וסגירות חניה להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתמצב מאושר
קבצים דיגיטלייםישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות
קבצים דיגיטלייםקובץ מפת מדידה
קבצים דיגיטלייםקובץ גושים חלקות
קבצים דיגיטלייםקובץ קו כחול
קבצים דיגיטלייםקובץ תאי שטח
נספחיםהוראות בינוי - נספח הבינוי מחייב לעניין קווי בניין, שלביות ביצוע ומס' יח"ד.
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאוהל יהושע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30236חלק119
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/11/2011
קבלת תכנית12/09/2011