הרחבת אבן שמואל

תוכנית 6/ 02/ 224/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אבן שמואל
מספר: 6/ 02/ 224/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת הישוב ע"י הקמת שכונת מגורים,
הכוללת 282 יחידות דיור, על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים, שינויים בייעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראבן שמואל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2982חלק2, 5-6
3029חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 132/ 4שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אבן שמואל - שפירשינוי
תוכנית6/ מק/ 2023בניני ציבור(שיקום)שינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4035. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים08/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/07/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/06/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות11/02/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 375. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2001
קבלת תכנית02/02/2000