הרחבת אזור התעשיה בצפון מזרח סכ'נין, הרחבה לתכנית ג/6342

תוכנית ג/ 13011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור התעשיה בצפון מזרח סכ'נין, הרחבה לתכנית ג/6342
מספר: ג/ 13011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעשיה הקיים בס'חנין בשטח של כ-108.30 דונם המיועד לתעשיה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח שיעודו תעשיה ושטח ציבורי פתוח שישמש לפארק.
2. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח שיעודו תעשיה ושטח לדרך מוצעת.
3. שינוי יעוד משטח דרך קימת לשטח ציבורי פתוח.
4. התוית דרכים בתיאום עם המערכת הקימת.
5. קביעת הוראות פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות איכות הסביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
צפונית מזרחית לסח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19269חלק6, 13, 17-18, 20, 57, 59
19271חלק38-39, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9623שכונת הוואדי,סכנין צפון.שינוי
תוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 23. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/12/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות31/10/2006
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1199. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/11/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח01/03/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית25/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2002
קבלת תכנית06/02/2002