הרחבת אזור התעשיה הקיים, קיבוץ גזית

תוכנית ג/ 9620

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור התעשיה הקיים, קיבוץ גזית
מספר: ג/ 9620
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעשיה הקיים של קיבוץ גזית ע"י שינוי
יעוד חקלאי לשימושי תעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגזית

תיאור המיקום:
ישוב: גזית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23245חלק1
23249חלק43, 6, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4839שינוי יעוד לתעשיהשינוי
תוכניתג/ 8726שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומבני משק, קיבוץ גזית.שינוי
תוכניתג/ 4195קיבוץ גזיתשינוי
תוכניתג/ 1792קבוץ גזיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/1999תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2930. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/04/1999
פרסום לאישור בעיתונים26/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/03/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/01/1999
החלטה בדיון באישור תכנית31/08/1998
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1998תאריך פרסום: 31/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4633. עמוד: 3051. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/03/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/02/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה13/10/1997
קבלת תכנית11/11/1996