הרחבת אזור התעשיה ירוחם

תוכנית 26/ 02/ 107/ 26/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור התעשיה ירוחם
מספר: 26/ 02/ 107/ 26/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינויים ביעודי הקרקע:
משטח לתכנון בעתיד, אזור תעשיה, ש.צ.פ, רצועה לתכנון מסילת ברזל, שטחים משולבים לדרך קיימת ומסילת ברזל ומגרש מיוחד.
לשטח לאזור תעשיה ותוספת כ: 400,000 מ"ר לתעסוקה, דרכים, שבילי הולכי
רגל ש.צ.פ, רצועת מסילה, שלוחה למסילת ברזל, אזור מסחרי, שטח למחסן הנדסי
חניון לרכב כבד ושרותי דרך, שטחים משולבים לדרך חדשה ומסילת ברזל.

2. קביעת שלבי ביצוע התכנית במגרשים, קביעת היקפי בניה, תכסית שטח, מס' קומות, קווי בנין, גובה בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחםירוחם

תיאור המיקום:
ירוחם, נ.צ. מרכזי, רוחב 545/000
אורך 145/750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39073חלק2, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 499. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/09/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות08/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות22/10/2009תאריך פרסום: 22/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6008. עמוד: 208. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית13/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2006
קבלת תכנית14/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/12/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה