הרחבת אזור מבני משק - גלאון

תוכנית 6/ 03/ 108/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור מבני משק - גלאון
מספר: 6/ 03/ 108/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור מבני משק.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד מ"קרקע חקלאית" ל "מבני משק".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגלאון

תיאור המיקום:
קיבוץ גלאון
בתחום מועצה אזורית יואב
קואורדינטה X 185900
קואורדינטה Y 615400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34070חלק1
34071חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואבשינוי
תוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1015. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/10/2012
החלטה בדיון בוולק"ח05/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2009
קבלת תכנית12/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה