הרחבת אזור מבני משק - לולים

תוכנית ג/ 13427

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור מבני משק - לולים
מספר: ג/ 13427
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הוספה של שטח למבני משק, לצורך הקמת לולים.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק לולים.
קביעת הוראות בניה באיזור המיועד למבני משק לולים.
פירוט התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18481חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4458חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 744. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2932. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה15/01/2003
קבלת תכנית10/10/2002