הרחבת אזור מגורחם מיוחד-יבנאל:

תוכנית ג/ 14054

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור מגורחם מיוחד-יבנאל:
מספר: ג/ 14054
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים בתוכנית והגדלת אזור מגורים מיוחד לשם הגדלת מס' יחידות הדיור
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
שינוי יעוד מדרך לשצ"פ ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים
קביעת הוראות בניה - הגדלת צפיפות יחד
קביעת הוראות לעיצוב ובינוי אדר' (לעניין הצנעת קולטי שמש במסתורי כביסה)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17368חלק5253
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8972יעוד שטח לאזור מגורים, שינוי למתאר, יבנאל.שינוי
תוכניתג/ 11929איחוד מגרשים ביבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3326. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית12/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2251. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/07/2003
קבלת תכנית26/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400812/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39030/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302524/12/2003