הרחבת אזור מגורים והגדלת זכויות בניה נחלה 29 - בית עזרא

תוכנית 8/ 03/ 113/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור מגורים והגדלת זכויות בניה נחלה 29 - בית עזרא
מספר: 8/ 03/ 113/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת היקפי הבניה באזור מגורים ביישוב חקלאי במושב על ידי שינויים בייעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבית עזרא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2522חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 344. שנה עברית: התשסד .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/11/2003
פרסום לאישור בעיתונים24/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית09/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1383. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/01/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/2002
החלטה בדיון בוולק"ח15/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
קבלת תכנית07/12/2000