הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים

תוכנית 6/ 03/ 120/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים
מספר: 6/ 03/ 120/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ זיקים המונה נכון למועד הפקדת התכנית 106 יח"ד,
על ידי הקמת שכונה בעלת אופי קהילתי המונה 104 יח"ד וכן
תוספת של מגורים של 113 יח"ד עבור האגודה השיתופית, באופן
שסך כל יח"ד, הקיימות והמתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה
232 יח"ד. זאת על ידי שינויים בייעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1430חלק65
1432חלק26-28
1434חלק15
1439חלק26
2831חלק6, 8, 13
2832חלק2-20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234/ 12דרך זיקים- תחנת כחשינוי
תוכנית6/ 03/ 120/ 1קיבוץ זיקיםשינוי
תוכנית6/ 03/ 120/ 2ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדששינוי
תוכנית6/ 03/ 120/ 4שינוי גבולות חלקותשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3367. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים20/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית04/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2035. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית24/08/2004
החלטה בדיון בוולק"ח29/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2003
קבלת תכנית16/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200700709/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200700420/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601020/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500304/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים48528/02/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401427/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24424/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47829/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים28815/03/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400301/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18102/02/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301104/08/2003