הרחבת אזור תעשיה מפעלי מעברות.

תוכנית עח/ 88/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אזור תעשיה מפעלי מעברות.
מספר: עח/ 88/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעשיה מפעלי מעברות מדרום וממערב לאזור תעשייה הקיים ע"י:
א. שינוי יעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור תעשיה ושטח פרטי פתוח.
ב. קביעת השימושים המותרים, הוראות והגבלות בניה והוראות לפיתוח השטח בתחום התכנית.
ג. קביעת קוי בנין לדרך אזורית 571 בהקלה מתמ"א 3 שינוי מס' 7.
15 מ' מגבול הדרך (25 מ' מציר הדרך).

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור תעשיה ושטח פרטי פתוח.
ב. קביעת השימושים המותרים, תנאי הבניה ופיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר

תיאור המיקום:
הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת בסמוך וכולל אזור התעשיה מפעלי מעברות
הקיים מדרום לבית הלוי ממזרח לכפר מונש.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8091חלק47-4852
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 88/ 1אזור תעשיה מעברותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/10/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות16/11/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/08/2008
הוגשו התנגדויות07/08/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4010. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח14/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/03/2001
קבלת תכנית19/02/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים