הרחבת אזור תעשיה ניר עז

תוכנית 7/ 03/ 123/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור תעשיה ניר עז
מספר: 7/ 03/ 123/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה ע"י איחוד מגרשים
בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר עוז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100322חלק929, 31-32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 123/ 1ניר עוזשינוי
תוכנית7/ 03/ 123/ 2קיבוץ ניר עוזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2856. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות08/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות14/08/2003תאריך פרסום: 14/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5215. עמוד: 3801. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/11/2002
קבלת תכנית14/01/2001