הרחבת אזור תעשיה קיבוץ נגבה

תוכנית 6/ 03/ 102/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת אזור תעשיה קיבוץ נגבה
מספר: 6/ 03/ 102/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור תעשיה קיים, שינוי בדרכים קיימות והסדרת דרכים מוצעות.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטחים שיעודם תעשיה, דרך מוצעת ושטח פרטי פתוח.
2. שינוי שטח שיעודו מבני משק לשטח שיעודו דרך מוצעת.
3. שינוי יעוד שטח פרטי פתוח לשטח שיעודו דרך מוצעת.
4. ביטול דרך מאושרת ושינוי יעוד דרך מאושרת לשטח שיעודו אזור חקלאי.
5. שינוי והסדרת תוואי שטח לניקוז.
6. קביעת תכליות מותרות לכל יעוד קרקע.
7. קביעת זכויות והגבלות בניה.
8. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
9. קביעת שלבי ביצוע.
10. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית יואב
אזור תעשיה בקיבוץ נגבה
קואורדינטה מערב מזרח -Y 170100
קואורדינטה דרום צפון -X 619300

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2863חלק5
2864חלק2, 19, 34
2865חלק17, 202, 6, 10, 18, 31, 34-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 102/ 3קיבוץ נגבהשינוי
תוכנית6/ 03/ 102/ 6כביש עוקף נגבהכפיפות
תוכנית6/ מק/ 2100נגבה- החלפת שטח תעשיהשינוי
תוכנית6/ 03/ 102תכנית מפורטת של הקיבוץשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2600. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/12/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
לא הוגשו התנגדויות15/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 982. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/10/2010
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/2010
החלטה בדיון בוולק"ח07/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/05/2007
קבלת תכנית05/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה