הרחבת אתר לטיפול בפסולת תעשייתית רעילה רמת חובב

תוכנית 19/ 02/ 110/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת אתר לטיפול בפסולת תעשייתית רעילה רמת חובב
מספר: 19/ 02/ 110/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת האתר לטיפול בפסולת מסוכנת על ידי קביעת
ייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100177חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית19/ 02/ 110/ 19משרפה לפסולת רעילה- רמת חובבשינוי
תוכניתתמא/ 16תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2893. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/05/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות09/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 61. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2001
קבלת תכנית23/11/1999