הרחבת בית עלמין ושכונת מגורים בדרום מזרח ראשל"צ.

תוכנית רצ/ 1/ 22/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת בית עלמין ושכונת מגורים בדרום מזרח ראשל"צ.
מספר: רצ/ 1/ 22/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ל - 224 בראשון לציון ע"י:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי, דרך , דרך משולבת, שטח לניתוק דרך ושטח לעיצוב
נופי לאזור מגורים ג' מיוחד, שטח לבניני ציבור, דרך, שטח ציבורי
פתוח ושטח לעיצוב נופי.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי ודרך, לשטח בית קברות
(הרחבת בית קברות קיים),שטח ציבורי פתוח וביטול דרך קיימת.
3. קביעת שימושים, זכויות, והוראות בניה.
4. קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה.
5. קביעת זיקת הנאה למעבר בין מגרשים.
6. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
ישוב: ראשון לציון
שד' נים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3633חלק13-14, 72
4246חלק2125
4247חלק2223
5416חלק2-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 22/ 3שיקום שכון המזרח.שינוי
תוכניתמח/ 85שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך אזורית 4313.שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4445. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות28/12/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3124. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/04/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2004
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית16/09/2003
קבלת תכנית23/03/1999