הרחבת בית עלמין קיים של קרית גת ובתחום מונציפאלי של מועצה אזורית יואב

תוכנית 9/ 02/ 101/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת בית עלמין קיים של קרית גת ובתחום מונציפאלי של מועצה אזורית יואב
מספר: 9/ 02/ 101/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת בית עלמין קיים של קרית גת, שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליעוד חדש "בית עלמין", שינוי בקו בניין וקביעת קו בניין חדש לכביש 35, מתן פתרונות לצרכי הקבורה של כלל האוכלוסייה ולהתחשב בהשתייכותם העדתית דתית בדינים ולמנהגים המקובלים עליהם.

עיקרי ההוראות:
תכנית מתאר ברמה של תכנית מפורטת.
קביעת ייעודי קרקע- קביעת שטחים לבית עלמין ושירותים נלווים.
שינוי וקביעת קו בניין מכביש 35 בהתאם לקיים בבית העלמין היום.
קביעת הוראות בדבר שמירת רצועה חיץ בתחומי בית העלמין קביעת הוראות בדבר יעוד אזורים לקבורה, לדרכים לשירותים ציבוריים ושירותים טכניים ככל שידרשו להפעלת בית העלמין וע"פ תמ"א 19.
קביעת הוראות בדבר תקופה מרבית שבה מותר להשתמש בבית העלמין לצרכי קבורה. קביעת הוראות בדבר סידורים לאספקת מים הראויים לשתיה לאתר בית העלמין ומתקנים שישמשו את המבקרים לצורך זה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. הכנה ואישור תכניות פיתוח לתשתיות וכו'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
חווה חקלאית לכיש
בתחום מועצה אזורית יואב
קואורדינאטה X 180050
קואורדינאטה Y 612800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1860חלק7, 13, 15, 28, 46, 55, 62, 88
34103חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5684. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים01/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/05/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1257. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/10/0010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/01/2010
קבלת תכנית12/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה