הרחבת דירות גן- תל ברוך צפון

תוכנית תא/ 3279

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דירות גן- תל ברוך צפון
מספר: תא/ 3279
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת דירות גן עד 120 מ"ר, בבניינים קיימים במסגרת מעטפת הבניין.
ב. תוספת של עד 25 מ"ר בממוצע לדירת גן בבניינים שאינם בנויים, ובלבד ששטח דירת גן לא יעלה על 120 מ"ר.
ג. שינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר ומפורטת מס' 2026 א' - במ/11, אשר הודעה על מתן תוקף לה התפרסמה בי.פ. מס' 4545 מיום 21.7.97 ושל תכנית מתאר 2026 א' - 1, אשר הודעה על מתן תוקף לה התפרסמה בי.פ. מס' 4656 מיום 21.6.98 (להלן: "התכניות הראשיות").

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תל ברוך צפון
ישוב: תל אביב - יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6625חלק112
6626חלק9-10, 90-99, 101, 103, 105, 107
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ במ/ 11/ 2026/ אהמחנה הצבאי תל ברוך בני אפרייםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 820. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/10/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
הוגשו התנגדויות23/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2769. שנה עברית: התשסג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/05/2003
פרסום להפקדה בעיתונים01/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/02/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/01/2003
קבלת תכנית29/08/2002