הרחבת דירות קיימות ברח' אביר יעקב, אוצר גאונים , נווה יעקב מזרח

תוכנית 13377

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דירות קיימות ברח' אביר יעקב, אוצר גאונים , נווה יעקב מזרח
מספר: 13377
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת היחידות הקיימות והוספת קומה תחתונה .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים למגורים ב'2 .
2. קביעת בינוי לתוספת בניה כמפורט להלן: (א) קביעת בינוי לתוספות בניה לכל הקומות לשם הרחבת יח"ד קיימות . (ב) קביעת בינוי לתוספת קומה תחתונה לשם הרחבת יח"ד קיימת .
3. קביעת הוראות לשינוי קווי בניה .
4. הגדלת שטחי בניה מ- 1800 מ"ר ל- 2869 מ"ר , מהם 2718 מ"ר שטח עיקרי ו- 151 מ"ר שטחי שרות .
5. קביעת הוראות להריסת מבנה .
6. קביעת הוראות לגבי עצים להעתקה , לשימור ולעקירה .
7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאביר יעקב, אוצר הגאונים, אליאך יוסף

תיאור המיקום:
שכונת נווה יעקב מזרח , בנין שבפינת רח' אביר יעקב , אליאך ואוצר הגאונים .
קואורדינטה X 223/750
קואורדינטה Y 638/625
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30649חלק74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 462. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים24/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2720. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה13/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/06/2009
קבלת תכנית17/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000825/05/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112925/03/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200901713/09/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה