הרחבת דרך מאושרתלשם הכללת תשתית ציבורית בתחום הדרך.

תוכנית עח/ מק/ 25/ א/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דרך מאושרתלשם הכללת תשתית ציבורית בתחום הדרך.
מספר: עח/ מק/ 25/ א/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת דרך מאושרת לשם הכללת תשתיות ציבוריות בתחום הדרך, בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 א א סעיף קטן 2 לחוק התכנון והבניה.
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים על ידי שינויים בגבולות מגרשי מגורים מאושרים ע"פי תכנית מתאר עח/ 25/ א/ 2, ללא שינוי זכויות והוראות בניה וללא שינוי שהמגרשים המקוריים, בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 א א סעיף קטן 1 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבארותים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8102חלק10
8160חלק1
8163חלק1, 6-14, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 25/ א/ 2שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לאיזור מגורים,שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצועשינוי
תוכניתעח/ 25/ אבארותייםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2007תאריך פרסום: 15/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5641. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2007תאריך פרסום: 15/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5641. עמוד: 2033. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200510427/07/2006