הרחבת דרך ע"י שינוי ממגורים א',שינוי מדרך למגורים א',שינוי קוי בנין,הגדלת % בנ

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 205

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דרך ע"י שינוי ממגורים א',שינוי מדרך למגורים א',שינוי קוי בנין,הגדלת % בנ
מספר: הצ/ 5/ 1/ 205
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת דרך עפ"י מצב קיים ע"י שינוי
ייעוד מאזור מגורים א' לדרך.
2. שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים א'.
3. איחוד וחלוקה ללא הסכמה לפי פרק ג'
סימן ז' לחוק.
4. קביעת תנאים והוראות לבניה.
5. שינוי קו בניין קדמי לכיוון צפון מזרח ל- 3 מ'
וקו בניין קדמי לכיוון דרום מזרח ל- 4 מ'.
6. הגדלת % בניה באזור מגורים א' למגרש 2005
ל- 50 אחוז ותכסית ל- 35 אחוז .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8210חלק9-1059, 63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 626. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1105. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה27/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2004
קבלת תכנית03/06/2004