הרחבת דרך קיימת. קביעת דרך חדשה ובטול קטע דרך.

תוכנית ק/ 1014

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דרך קיימת. קביעת דרך חדשה ובטול קטע דרך.
מספר: ק/ 1014
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת דרך קיימת. קביעת דרך חדשה ובטול קטע דרך.
2. קביעת אזורי מגורים ג1 ושטחים צבוריים פתוחים.
3. אחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים לפי פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ברא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8886חלק1-3, 5
8887חלק55-57, 77
8888חלק32, 35
8889חלק74
8892חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/06/1996תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3608. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 13/06/1996.
פרסום להפקדה ברשומות26/10/1995תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4343. עמוד: 302. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/1995תאריך פרסום בעיתון: 29/09/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1995
קבלת תכנית12/02/1995