הרחבת דרך, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 219/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דרך, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 219/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבה מקומית של הדרך על מנת לאפשר חיבור החלקה לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11178חלק626
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 219תכנית שינוי לתכנית ג / 4224 אזור תעשיה רמת ישיישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/10/2006תאריך פרסום: 19/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5589. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600730/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600430/04/2006