הרחבת דרך

תוכנית ממ/ 850/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דרך
מספר: ממ/ 850/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/1971תאריך פרסום: 19/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1747. שנה עברית: התשלא .