הרחבת דרכים וחלוקה מחדש, לבון

תוכנית מש/ מק/ גבמ/ 146/ 009

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דרכים וחלוקה מחדש, לבון
מספר: מש/ מק/ גבמ/ 146/ 009
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להרחיב כבישים 10, 12, 19 ולחלק מחדש מגרשי מגורים א1 ו- א2 תוך שמירה על מס' יח"ד
הדיור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק1, 3-4, 6, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי